خدمات ما

تیم LFT-G® ترکیبی از 20 سال دانش کامپوزیت است، طراحان ما، مواد و مهندسین فرآیند همیشه برای پاسخ به سوالات شما در دسترس هستند و به عنوان همکاران ما در سراسر کل چرخه زندگی شما پشتیبانی می شوند.

ما به طور مستمر در تحقیقات جدید و محصولی شرکت می کنیم تا گسترش پاکت عملکرد و استفاده از فناوری فیبر طلایی را در راه های جدید و نوآورانه به کار بگیریم.